icon bookmark-bicon bookmarkicon cameraicon checkicon chevron downicon chevron lefticon chevron righticon chevron upicon closeicon v-compressicon downloadicon editicon v-expandicon fbicon fileicon filtericon flag ruicon full chevron downicon full chevron lefticon full chevron righticon full chevron upicon gpicon insicon mailicon moveicon-musicicon mutedicon nomutedicon okicon v-pauseicon v-playicon searchicon shareicon sign inicon sign upicon stepbackicon stepforicon swipe downicon tagicon tagsicon tgicon trashicon twicon vkicon yticon wticon fm

"Sirens can be heard all around Minsk" – witness

"Sirens can be heard all around Minsk" – witness
While an investigation into the attack is underway, different media have published varying accounts of what happened at the metro station.

According to the country’s state news agency “Belta”, there has been no fire or wreckage at the station. The Komsomolskaya Pravda in Belarus newspaper reported the escalator at the metro station has been damaged by the explosion.

Conflicting reports suggest the blast took place either right on the station platform or in the transfer tunnel near the stairs in between Oktyabrskaya and Kupalovskaya metro stations.

Some reports say the explosion went off when trains on both sides of the platform were in the station.

The blast produced a huge crater, witnesses claim.People were wounded by the blast and also the debris of the crumbled structures.

“The metro station is cordoned off. Ambulances are heading towards city hospitals. The traffic has stopped in that part of the city,” said Vitaly Garbuzov, an eyewitness.

“The explosion took place at a busy metro intersection in the underpass. Witnesses say they saw thick smoke rising and black debris scattered. People were carried out of the station into ambulances. That's all I know at this moment,” he added.

The metro was closed shortly after the blast. All people have been evacuated from the station.

The number one metro line has been closed entirely, while trains on the number two line are paralyzed traveling towards Oktyabrskaya station, where the blast supposedly happened. Oktyabrskaya is the only station with a transfer between the two lines in the Minsk metro, situated right in the center of the city.

Witnesses say the mobile network is not working in some parts of the city. Alarm sounds can be heard all around Minsk.

Emergency services are evacuating people from underground. So far there been no panic, and traffic on the surrounding streets has not been blocked.

“I saw a number of bodies covered with cloth at the entrance to the station,” an eyewitness told Interfax.

Another witness said he saw approximately 30 injured people evacuated from the station.

Near the Europe Hotel a first aid station has been set up, as many people have suffered large burns. The traffic on nearby streets has been restored, reports say.

List of Oktyabrskaya blast victims

(as of 1 am 12.04.2011)

1. Yaroslav A. Pyasetsky, 1985

2. Svetlana Y. Shkel 1986

3. Vitaly V. Daineko,1959

4. Tatyana S. Pugacheva, 1982

5. Yulia S. Shakel, 1992

6. Anna I. Myakinko, 1952

7. Tatyana V. Tarasova, 1986

8. Aksana V. Platonenko, 1979

9. Mira R. Yasukevich, 1970

10. Inessa A. Krutaya, 1979

11. Pavel A. Anokhin, 1959

12. Natalia V. Pavlyuchik, 1972

13. Olga Batley, 1976

14. Alesey A.Semiletnikov, 2009

15. Yulia S. Smirnova, 2008

16. Anna V. Klepchukova, 1985

17. Anna V. Solodkaya, 1981

18. Viktor B. Goleshevich, 1980

19. Elena M. Stepanovich, 1976

20. Viktoria N. Prilipko, 1975

21. Vladislav Y. Shelepkov, 1993

22. Haira Chariev, 1993

23. Viktoria L. Dubrovskaya, 1961

24. Mikhail Y. Chepikov, 1966

25. Denis M. Teplyakov, 1994

26. Alina I. Kurilovich, 1993

27. Olga A. Ponizovich, 1985

28. Tatyana P. Katsuba, 1987

29. Pavel D. Parkhomenko, 1996

30. Kirill D. Svetlov, 1996

31. Viktor V. Seledchik, 1996

32. Veronika D. Kalenik, 1993

33. Veronika I. Pertsovskaya, 1991

34. Leonid V. Nekludov, 1950

35. Aleksandr I. Kiryanov, 1953

36. Andrey I. Tyshkevich, 1984

37. Viktoria V. Bobok, 1986

38. Irina A. Buevich, 1960

39. Evgeny N. Khoidyn, 1987

40. Margarita M. Slobodyan, 1991

41. Natalya M. Dovzhenok, 1991

42. Frantishka E. Polyakova, 1953

43. Vladimir V. Lipsky, 1964

44. Pavel P. Gulko, 1985

45. Nina P. Rokhmanova, 1985

46. Yury V. Galkin, 1945

47. Elena V. Benediktovich, 1967

48. Elena V. Kiriyenko, 1985

49. Anna Y. Lapinkaya, 1983

50. Ivan V. Matylitsky, 1987

51. Aleksey S. Voitekhovich, 1989

52. Nadezhda V. Lukova, 1961

53. Margarita V. Yeroshevich, 1994

54. Elena I. Pavlovskaya-Vatslav, 1972

55. Olga A. Frolova, 1973

56. Yulia V. Samuilo, 1988

57. Galina G. Shaban, 1988

58. Lyudmila N. Melnikova, 1957

59. Marina N. Shubich, 1988

60. Valentina V. Bogovaya, 1955

61. Ksenia A. Rashchinskaya, 1993

62. Alina V. Tokovenko, 1992

63. Ksenia I. Solovyova, 1994

64. Galina S. Monich, 1951

65. Artem V. Divnenko, 1994

66. Irina S. Santarovich, 1986

67. Mecheslav S. Yuntsevich, 1960

68. Yanna S. Shilo, 1965

69. Elena A. Vidko, 1992

70. Vasily A. Bogovoy, 1986

71. Elena N. Mironova, 1990

72. Marina N. Malina, 1988

73. Lyudmila A. Buldova, 1966

74. Lyudmila V. Komarovskaya, 1974

75. Dmitry V. Gretsky, 1984

76. Natalya I. Sakharchuk, 1978

77. Vladimir M. Chikunov, 1935

78. Vyacheslav A. Usovich, 1958

79. Maksim V. Bekesh, 1987

80. Igor P. Vergeychik, 1970

81. Viktor A. Shakulya, 1989

82. Aleksandr A. Vakhramin, 1958

83. Natalya N. Bartsevich, 1951

84. Vladimir A. Goryachun, 1972

85. Roman Kurban Korokhanov, 1990

86. Vladimir I. Lisichenok, 1955

87. Anna I. Arinich, 1956

88. Ivan A. Yakimovich, 1991

89. Alla E. Zheltkevich, 1956

90. Vitaly V. Voykovsky, 1981

91. Evgeny V. Vasilevich, 1993

92. Nikolay A. Ilyushenko, 1949

93. Anastasia V. Kuptsova, 1993

94. Maria G. Lomonosova, 1957

95. Artem V. Kirilin, 1991

96. Anatoly I. Makeichik, 1954

97. Oleg S. Romanovsky, 1979

98. Anna V. Kulikova, 1983

99. Igor D. Semenyuk, 1982

100. Anastasia A. Provolovich, 1994

101. Svetlana A. Golubets, 1990

102. Ellina S. Movchan, 1982

103. Yulia S. Turovskaya, 1989

104. Aleksandr V. Volkov, 1976

105. Elvira V. Gulina, 1961

106. Svetlana L. Zhigailova, 1968

107. Evgeny A. Sapozhnikov, 1979

108. Savel E. Sahakyan, 1983

109. Evgeny M. Karpenko, 1984

110. Mikhail N. Kuzmin, 1984

111. Natalya N. Seliverstova, 1991

112. Elena V. Stroyenko, 1985

113. Aleksandra A. Gosteyeva, 1992

114. Lilia S. Ivchik, 1990

115. Sergey V. Khudakov, 1994

116. Sergey I. Bagayev, 1979

117. Leonid S. Volchek, 1977

118. Evgeny E. Lyvchavko, 1990

119. Natalia V. Dydeneva, 1969

120. Tatyana S. Akulich, 1985

121. Anna A. Pavlovich, 1992

122. Yana V. Artyukevich, 1992

123. Yulia N. Boyarskaya, 1980

124. Irina A. Kamenko, 1988

125. Egor G. Kondrus, 1988

126. Igor A. Mychkov, 1962

127. Vitaly A. Faleichik, 1979

128. Daniil P. Pinkevich, 1988

129. Veronika A. Kalugina, 1991

130. Yaroslav P. Keda, 1987

131. Andrey A. Gorshkov, 1965

132. Andrey V. Bakhmat, 1991

133. Andrey V. Ilyin, 1974

134. Alina O. Fedorova, 1992

135. Vasily I. Sushkov, 1956

136. Andrey I. Lyutsky, 1991

137. Vadim N. Tyutyunov, 1964

138. Nadezhda R. Moklaya, 1954

139. Sergey S. Kozel, 1965

140. Aleksandr V. Alexandria, 1991

141. Aleksey A. Kartyzhov, 1992

142. Viktor I. Rudlevsky, 1968

143. Svetlana M. Osipovich, 1956

144. Vitaly S. Bakan, 1977

145. Uliana I. Narutis, 1983

146. Lyudmila V. Gornaya, 1965

147. Pavel V. Sudnik, 1990

148. Roman G. Fedorov, 1989

149. Anna F. Patskevich, 1977

150. Vladimir M. Radkevich, 1964

151. Andrey S. Yaskel, 1989

Podcasts