icon bookmark-bicon bookmarkicon cameraicon checkicon chevron downicon chevron lefticon chevron righticon chevron upicon closeicon v-compressicon downloadicon editicon v-expandicon fbicon fileicon filtericon flag ruicon full chevron downicon full chevron lefticon full chevron righticon full chevron upicon gpicon insicon mailicon moveicon-musicicon mutedicon nomutedicon okicon v-pauseicon v-playicon searchicon shareicon sign inicon sign upicon stepbackicon stepforicon swipe downicon tagicon tagsicon tgicon trashicon twicon vkicon yticon wticon fm
7 Sep, 2011 19:06

Full list of people on board of crashed Yak-42

Full list of people on board of crashed Yak-42

The Russian Emergencies Minsitry has published a list of passengers and crew on board the Yak-42 that crashed outside of Yaroslavl, killing at least 43 people. Two people have survived and remain in critical condition at a local hospital.

+7 (495) 279-08-03 Emergencies Ministry Hotline+7 (495) 626-37-07 Psychological Assistance HotlinePassenger list: 1.Vitaly Anikeyenko2.Yury Bakhvalov 3.Aleksandr Belyayev 4.Mikhail Balandin5.Aleksandr Vasyunov6.Josef Vasicek7.Aleksandr Vyukhin8.Aleksandr Galimov – in critical condition9.Robert Dietrich10.Pavol Demitra11.Andrei Zimin12.Marat Kalimulin13.Aleksandr Karpovtsev14.Aleksandr Kalyanin15.Andrei Kiryukhin16.Nikita Klyukin17.Igor Korolyov18.Nikolai Krivonosov19.Yevgeny Kunnov20.Vyacheslav Kuznetsov21.Stefan Liv22.Jan Marek 23.Brad McCrimmon24.Sergey Ostapchuk25.Vladimir Piskunov26.Karel Rachunek 27.Evgeny Sidorov28.Karlis Skrastins 29.Ruslan Saley30.Pavel Snurnitsyn 31.Daniil Sobchenko 32.Ivan Tkachenko33.Pavel Trakhanov34.Igor Urychev35.Gennady Churilov36.Maksim Shuvalov37.Artyom YarchukCrew1.Andrey Solontsev2.Igor Zhevelov 3.Sergei Zhuravlev 4.Vladimir Matyushkin 5.Aleksandr Sizov – in critical condition6.Yelena Sarmatova 7.Nadezhda Maksumova8.Yelena Shavina

Podcasts
0:00
25:9
0:00
30:39