Passenger list of fatal Aeroflot Nord flight released

Passenger list of fatal Aeroflot Nord flight released
Russia's Emergencies Ministry has released the passenger manifest for Aeroflot Nord Flight 821 which crashed outside Perm in the Ural Mountains early on Sunday morning.

According to the list there were 17 foreigners on board, but more recent reports suggest 21 passengers were actually foreigners.

All 88 passengers and crew members aboard the flight died in the crash.

The following list indicates the name and date of birth of each of the 82 passengers and 6 crew members aboard, and their country of citizenship (if not Russia) where available.

1.    Abdulaev, Raffig, 20/06/1960 (Azerbaijan)
2.    Afonasenkov, 09/04/1984
3.    Aleksandrova, Ekaterina, 01/02/1970
4.    Atlan, Eric (France)
5.    Azizov, Mammadali, 14/03/58 (Azerbaijan)
6.    Badirov, Anvar, 26/12/51 (Azerbaijan)
7.    Beresneva, Olga, 02/08/83
8.    Birlovskaya, Natalya, 12/03/71
9.    Bolotov, Vladiskav, 16/06/62
10.    Bryukanova, Lyudmila, 13/03/59
11.    Demenev, Oleg 26/07/67
12.    Efremov, Dmitry 24/03/73 (Ukraine)
13.    Fang Fang 30/08/82 (China)
14.    Golomonzin, Mikhail
15.    Golub, Vadim, 21/06/72
16.    Ignatyev, Aleksandr, 18/04/71
17.    Ivanova, Olga, 03/08/74
18.    Izhboldin, Sergei 22/10/71
19.    Dzhalalov, Akif 18/09/49 (Azerbaijan)
20.    Karakulov, Sergei, 29/06/77
21.    Kachapuridze, Vladimir, 12/05/76
22.    Kochak, Levent Nury, 30/10/54 (Turkey)
23.    Kuzmichev, Oleg, 04/05/72
24.    Kuznetsova, Yana, 17/06/99
25.    Kutmanov, Ilya, 27/06/73
26.    Lapteva, Svetlana, 19/04/79
27.    Lozinski, Vladimir, 24/02/72
28.    Lyzov, Aleksandr, 03/07/81
29.    Lyzova, Maria, 19/02/84
30.    Maksimenko, Yulia
31.    Safonova, Maria, 23/05/85
32.    Martinazzo, Tomaso (Italy)
33.    Medvedev, Maksim, 14/01/76
34.    Medvedeva, Gyuzel, 04/10/73
35.    Medvedeva, Tatyana, 09/01/68
36.    Mirzaeva, Nurida, 10/01/86
37.    Mishko, Petr, 10/06/83
38.    Nakhumov, Ifraim, 16/10/72
39.    Nakhumov, Golda, 09/03/84
40.    Nakhumov, Ilya, 08/05/01
41.    Nakhumova, Eva, 03/11/03
42.    Noskova, Elizaveta, 12/06/51
43.    Novozhilov, Sergei, 17/06/72 (Ukraine)
44.    Nikulin, Vadim 04/10/74 (Ukraine)
45.    Oparin, Aleksei, 31/05/80
46.    Osmanov, Tagi, 09/06/94
47.    Petrova, Olga, 14/06/61
48.    Plesser, Maksim, 18/06/82
49.    Pogodin, Vladimir, 05/07/51
50.    Polygalov, Dmitry, 03/11/54
51.    Popov, Nikolai, 11/09/75 (Ukraine)
52.    Popova M, 10/06/85
53.    Redkin, Vadim
54.    Safiev, Ismagil, 13/02/76 (Azerbaijan)
55.    Sankin, Yevgeny, 15/06/58
56.    Sankina, Lyudmila, 25/09/55
57.    Senkevic, Sergei, 17/02/81
58.    Sevastyanova, Ksenia, 23/01/86
59.    Shabanov, Agil,  02/01/67 (Azerbaijan)
60.    Shambereva, Olga, 26/08/75
61.    Shleikova, Elena, 03/11/70
62.    Simonova, Galina, 26/10/75
63.    Sobek, Christian, 15/04/73 (Germany)
64.    Solodnikova, Elena
65.    Spivak, Aleksandr, 27/06/02
66.    Spivak, Anna, 03/06/76
67.    Spivak, Yakov, 28/07/76
68.    Svetlakova, Irina, 18/08/84
69.    Tarasova, Marina, 21/07/62
70.    Tarasova, Yana, 31/12/81
71.    Taimetov, Babir, 25/07/82 (USA)
72.    Trofimov, Aleksandr, 27/06/63
73.    Ustinova, Sofia, 13/01/80
74.    Yashmanov, Oleg, 09/02/67
75.    Yashmanov, Semyen, 30/07/04
76.    Yashmanov, Mark Olegovich, 11 months old
77.    Yudin, Sergei, 03/05/67
78.    Yudina, Valeria, 06/06/05
79.    Yugas, Lyudmila, 08/12/57
80.    Zalazaeva, Olga, 22/11/80
81.    Chetyrkina, Elena
82.    Troshev, Gennady, 14/03/47

6 crew members
1. Pilot: Medvedev, Rodion Mikhailovich
2. Co-pilot: Allaberdin, Rustam Rafailovich
3. Shirokov, A.D., cabin crew member
4. Noritsina, T.V., cabin crew member
5. Yakovleva, A.U., cabin crew member
6. Kuchma, O.V., cabin crew member