Timelapse: Aurora Borealis, Aurora Australis from Intl Space Station

NASA captures Aurora Borealis and Aurora Australis in all of their glory